Nguyễn, Hữu Tài

Giáo trình lý thuyết tài chính - tiền tệ / Cb. : Nguyễn Hữu Tài - Hà Nội : ĐHKTQD, 2002 - 324 tr.

Giáo trình Kinh tế tài chính Tài chính Tiền tệ

332.4071