Nguyễn, Năng Phúc

Phân tích kinh doanh : lý thuyết và thực hành / Nguyễn Năng Phúc - Tái bản lần 1. - Hà Nội : Tài chính, 2009 - 535 tr.

Doanh nghiệp Quản lý Sản phẩm hàng hóa Sản xuất kinh doanh

658