Nguyễn, Quốc Tuấn

Phát triển kỹ năng quản trị / Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Loan - Hà Nội : Tài chính, 2008 - 328 tr.

1.Tự nhận thức. -- 2. Quản lý sự căng thẳng. -- 3. Giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. -- 4. Huấn luyện, tư vấn và truyền thông hỗ trợ. -- 5. Quyền lực và ảnh hưởng. -- 6. Động cơ thúc đẩy. -- 7. Xây dựng nhóm làm việc và nhóm hiệu quả.

Khoa học quản lý Kỹ năng quản trị Quản lý điều hành

658.4