Thư viện Khoa Thông tin - Thư viện

Mượn - Trả tài liệu

[Published date: 09/10/2019]

Chính sách

* Bạn đọc là sinh viên

- Số lượng tài liệu mượn tối đa là 5 cuốn/lần.

- Thời gian mượn tối đa: 

+ Giáo trình, tài liệu tham khảo: 15 ngày và được gia hạn 2 lần/tài liệu (15 ngày/lần)

+ Tài liệu nội sinh (khoá luận, luận văn, đề tài nghiên cứu…): 7 ngày và không gia hạn

* Bạn đọc là cán bộ, giảng viên 

- Số lượng tài liệu mượn tối đa là 5 cuốn/lần.

- Thời gian mượn tối đa:

+ Tài liệu tham khảo: 30 ngày và được gia hạn 2 lần/tài liệu (15 ngày/lần)

+ Giáo trình, bài giảng: 1 học kỳ (3 tháng)

+ Tài liệu nội sinh (khoá luận, luận văn, đề tài nghiên cứu…): 7 ngày và không gia hạn

 

Quy trình mượn tài liệu

- Bạn đọc sử dụng máy tra cứu để tìm các thông tin cần thiết về tài liệu (nhan đề, số xếp giá, tình trạng rỗi/bận)

- Chọn sách trong kho theo chỉ dẫn ở đầu mỗi giá sách

- Kiểm tra tình trạng tài liệu trước khi mượn và ghi chú tình trạng (nếu có)

- Cung cấp thẻ sinh viên/mã dành cho cán bộ giảng viên tại quầy phục vụ

- Thủ thư làm thủ tục mượn tài liệu trên hệ thống và ký vào phiếu hạn trả tài liệu

- Bạn đọc nhận tài liệu và thẻ sinh viên

 

Quy trình trả tài liệu

- Bạn đọc cung cấp thẻ sinh viên/mã dành cho cán bộ giảng viên và tài liệu cần trả

- Thủ thư kiểm tra tình trạng tài liệu và làm thủ tục trả tài liệu trên hệ thống

- Sinh viên nhận lại thẻ