Thư viện Khoa Thông tin - Thư viện

Gia hạn tài liệu

[Published date: 09/10/2019]

Gia hạn tài liệu

 

2.1. Chính sách

 Áp dụng đối với tất cả các tài liệu được mượn về, cụ thể như sau:

- Tài liệu không quá hạn

- Tài liệu chưa được đặt mượn trên hệ thống

- Tài liệu đến đúng thời điểm được phép gia hạn (ngày gia hạn là thời điểm trước 1 ngày hoặc ngày trả tài liệu)

 

2.2. Số lần gia hạn

* Bạn đọc là sinh viên

- Giáo trình, tài liệu tham khảo: gia hạn tối đa 2 lần/tài liệu (15 ngày/lần)

- Tài liệu nội sinh (khoá luận, luận văn, đề tài nghiên cứu…): không gia hạn

* Bạn đọc là cán bộ cơ hữu, giảng viên cơ hữu

- Tài liệu tham khảo: gia hạn tối đa 2 lần/tài liệu (15 ngày/lần)

- Giáo trình, bài giảng: không gia hạn

- Tài liệu nội sinh (khoá luận, luận văn, đề tài nghiên cứu…): không gia hạn

* Bạn đọc là cán bộ hợp đồng ngắn hạn, giảng viên thỉnh giảng

- Tài liệu tham khảo: gia hạn tối đa 2 lần/tài liệu (15 ngày/lần)

- Giáo trình, bài giảng: không gia hạn

 

2.3. Cách thức gia hạn

- Gia hạn trực tiếp tại quầy phục vụ

- Đăng ký gia hạn trên hệ thống

- Gia hạn qua điện thoại/email/chat