Thư viện Khoa Thông tin - Thư viện

Đặt mượn tài liệu

[Published date: 10/05/2015]

Đặt mượn tài liệu

Chính sách

- Áp dụng đối với các tài liệu được phép đặt mượn của Thư viện

- Tài liệu chỉ có thể được đặt mượn khi đang ở trạng thái có người đang mượn

- Bạn đọc được phép đặt mượn 02 tài liệu, thời gian hiệu lực trong vòng 7 ngày. Sau thời gian đó thư viện sẽ ưu tiên cho người đặt mượn tiếp theo.

- Khi tài liệu có từ 2 người đặt mượn trở lên, lượt mượn theo thứ tự như sau: người đặt mượn trước sẽ có quyền mượn trước, nếu sau 1 ngày tài liệu chưa được mượn thì sẽ đến lượt người đặt mượn tiếp theo.