Library Services


Mượn - Trả tài liệu

Dịch vụ áp dụng cho tất cả các đối tượng là: Sinh viên, cán bộ, giảng viên

Gia hạn tài liệu

Gia hạn tài liệu là dịch vụ cho phép bạn đọc gia hạn tài liệu theo từng kiểu bạn đọc

Tư vấn hỗ trợ thông tin

Thư viện sẵn sàng trả lời các câu hỏi của bạn đọc về kiến thức tổng quát, giáo trình, tài liệu tham khảo và các thắc mắc khác liên quan đến thư viện

Đặt mượn tài liệu

Áp dụng đối với các tài liệu được phép đặt mượn của Thư viện

Đọc tại chỗ

Dịch vụ dành cho tất cả các đối tượng có nhu cầu sử dụng tài liệu ở các không gian tại thư viện

Events

Newbooks